Prabhakaran T Sambasivam Science Protecting Plant Health 2017